انتصاب دکتر محمد هاشم نیا به عنوان معاونت دانشکده دامپزشکی - display-pageانتصاب دکتر محمد هاشم نیا به عنوان معاونت دانشکده دامپزشکی

 

 دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا، رئیس دانشگاه رازی، دکترمحمد هاشم نیا ، عضو  گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی را به عنوان معاونت  دانشکده دامپزشکی منصوب کردند.