انتصاب دکتر یاسر شهبازی به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی

دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا، رییس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر یاسر شهبازی عضو محترم هیئت علمی دانشکده دامپزشکی را  به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی  دانشکده دامپزشکی منصوب کرد.