نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین نامه ها و فرمهای مرتبط با امور آموزشی به تفکیک مقطع تحصیلی

 

دکتری عمومی دامپزشکی:

عنوان آئین نامه

دانلود بر اساس نوع فایل

آیین نامه دکترای عمومی دامپزشکی (DVM)

برنامه درسی دوره دکتری عمومی دامپزشکی (قدیمی)

برنامه درسی دوره دکتری عمومی دامپزشکی (بازنگری شده)

آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه

 

 

کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی:

عنوان آئین نامه

دانلود بر اساس نوع فایل

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

برنامه درسی دوره کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

آیین نامه میهمانی و انتقال دوره های کاردانی و کارشناسی