نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه هفتگی دانشجویان ورودی 99


  برنامه هفتگی دانشجویان مقاطع دکتری عمومی  و    کارشناسی ارشد  کنترل کیفی و  بهداشت مواد غذایی   دامپزشکی ورودی 99 (نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400)   دانلود فایل دکتری عمومی 99 کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی 99 کارشناسی ارشد   کنترل کیفی   و بهداشت مواد غذایی   99   

 

برنامه هفتگی دانشجویان مقاطع دکتری عمومی  و  کارشناسی ارشد  کنترل کیفی و بهداشت مواد غذایی  دامپزشکی ورودی 99

(نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400)

 

دانلود فایل
دکتری عمومی 99
کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی 99
کارشناسی ارشد  کنترل کیفی  و بهداشت مواد غذایی 99