نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه هفتگی مقاطع تحصیلی در سامانه مجازی LMS نیم سال دوم سال تحصیلی 99-1400


  برنامه هفتگی مقاطع تحصیلی در سامانه مجازی LMS نیم سال دوم  سال تحصیلی 99-1400     برنامه هفتگی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی  دکتری تخصصی ورودی 99     برنامه هفتگی دانشجویان مقطع تحصیلی دکتری عمومی گروه علوم پایه دکتری عمومی ورودی 99 دکتری عمومی ورودی 98 دکتری عمومی ورودی 97     برنامه هفتگی دانشجویان مقطع تحصیلی دکتری عمومی گروه علوم درمانگاهی دکتری عمومی ورودی 96 دکتری عمومی ورودی 95 دکتری عمومی ورودی 94     برنامه هفتگی دانشجویان مقطع کارشناسی علوم آزمایشگاهی کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی 99 کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی 98 کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی 97     برنامه هفتگی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد کنترل کیفی و بهداشت مواد غذایی  کارشناسی ارشد کنترل کیفی و بهداشت مواد غذایی  

 

برنامه هفتگی مقاطع تحصیلی در سامانه مجازی LMS نیم سال دوم  سال تحصیلی 99-1400

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی 
دکتری تخصصی ورودی 99

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان مقطع تحصیلی دکتری عمومی گروه علوم پایه
دکتری عمومی ورودی 99
دکتری عمومی ورودی 98
دکتری عمومی ورودی 97

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان مقطع تحصیلی دکتری عمومی گروه علوم درمانگاهی
دکتری عمومی ورودی 96
دکتری عمومی ورودی 95
دکتری عمومی ورودی 94

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان مقطع کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی 99
کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی 98
کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی 97

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد کنترل کیفی و بهداشت مواد غذایی 
کارشناسی ارشد کنترل کیفی و بهداشت مواد غذایی