نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه کشت نهال به مناسبت هفته درخت کاری


    برنامه کشت نهال به مناسبت هفته درخت کاری زمان: دوشنبه 18 اسفند ماه 1399 ساعت 10 مکان: دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی    

 

 

برنامه کشت نهال به مناسبت هفته درخت کاری

زمان: دوشنبه 18 اسفند ماه 1399 ساعت 10

مکان: دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی