نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرایط عضویت و امانت

دانشجویان  با  ارائه کارت دانشجویی و کپی آن و درج اطلاعات خواسته شده نظیر آدرس محل زندگی و تلفن همراه  به صورت رایگان به  عضویت  کتابخانه درآمده و می توانند طبق ضوابط از منابع کتابخانه بخش امانات و مرجع وپایان نامه ها استفاده نمایند.