نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرح وظایف معاونت پژوهشی و اجرایی

 

  پیگیری اجرای آئین نامه­ ها و مقررات پژوهشی و سایر وظایف معاونت پژوهش دانشگاه در دانشکده مانند: نظارت بر اجرای برنامه­های پژوهشی گروهها و کوشش جهت رفع مشکلات آنها، ترغیب و تشویق اساتید دانشکده جهت تألیف، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی و تخصصی جهت جذب بودجه تحقیقاتی مصوب، ایجاد هماهنگی و ارتباط با صنایع و خدمات ذیربط جهت جذب پروژه­های تحقیقاتی آنها و فراهم نمودن مقدمات عقد قراردادهای تحقیقاتی و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه (فراهم آوردن شرایط لازم جهت ارتباط بین گروههای آموزش با سازمان های مختلف استان)، نظارت بر حسن اجرای قراردادها و طرحهای تحقیقاتی دانشکده، نظارت بر حسن اجرای سمینارها و گردهمائیهای علمی دانشکده، نظارت بر حسن اداره کتابخانه دانشکده و تلاش برای ارتقای کمیت و کیفیت منابع علمی موجود، نظارت بر فعالیت­های مرکز اینترنت و IT دانشکده، بررسی پرونده پژوهانه، نظارت به بروز رسانی پرتال اعضای هیات علمی، گروه و دانشکده

         بررسی پرونده های ارتقا و تبدیل وضیت اعضای هیات علمی

     پیگیری اجرای مقررات اداری و مالی و سایر دستورالعمل­های امور اداری و مالی در دانشکده ار قبیل: بررسی و برآورد بودجه مورد نیاز دانشکده با همکاری مدیران ذیربط دانشکده بر اساس دستورالعمل­های دفتر برنامه و بودجه دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای اعتبارات ابلاغی دانشکده و نحوه هزینه کردن آنها مطابق مقررات و نظارت بر نحوه وصول و هزینه کردن درآمدهای اختصاصی دانشکده مطابق مقررات، بررسی و برآورد کلیه منابع مورد نیاز دانشکده اعم از نیازهای استخدامی، تجهیزات، نظارت و ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی دانشکده، بررسی و رسیدگی به مسائل رفاهی و مشکلات کارکنان اداری و آموزشی و اعضای هیات علمی دانشکده و کوشش در جهت حل مشکلات آنان و ارتباط با ستاد رفاهی دانشگاه، نظارت بر تنظیم و ابلاغ بخشنامه­ها و دستورالعمل­های داخلی دانشکده

        تهیه و تنظیم گزارش امور پژوهشی و پشتیبانی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

    هماهنگی با حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه به منظور برنامه­ریزی برای امور مربوطه از جمله: دفاتر مشاوره، تربیت بدنی، تغذیه، امور نقلیه و اجرای فعالیتهای فوق برنامه در دانشکده

       هدایت و نظارت بر انجام فعالیت­های فرهنگی دانشجویان دانشکده با همکاری معاونت امور فرهنگی دانشگاه

سایر وظایف محوله از طرف رئیس دانشکده