نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرح وظایف معاون آموزشی

 

نظارت بر اجرای آئین نامه­ ها و مقررات آموزشی مصوب کلیه مقاطع تحصیلی

برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روش های لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه

نظارت بر ارزیابی درونی گروه­ های آموزشی   

نظارت بر ارائه دروس سرویسی و حق التدریس­ ها   

ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستور العمل­ های آموزشی مصوب

تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و شرکت در جلسه­ ها و نشست­ های آموزشی

بررسی نیاز به راه اندازی رشته­ ها و گرایش­ های جدید در دانشکده

سایر وظایف محوله از طرف رئیس دانشکده