نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی گروه علوم پایه

آسیب شناسی و بافت شناسی

انگل شناسی

ایمنی شناسی و ویروس شناسی

بیوشیمی، فیزیولوژی و فارماکولوژی

بیوتکنولوژی تولید مثل

 سالن تشریح و کالبد شناسی

طیف سنجی جذب اتمی

عمومی

میکروبیولوژی و بهداشت مواد غذایی

مرکز نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی