نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست اساتید به همراه مرتبه علمی گروه علوم درمانگاهی

 احسان اله افشاری صفوی (استادیار)

 مراد رحیمی (دانشیار)

 پیمان رحیمی فیلی (استادیار)

 مصطفی رزمجو (استادیار)

 علی قشقایی (استادیار)

 مجتبی گلی تربه بر (استادیار)

 علی اصغر مقدم (دانشیار)

 سیدحسین مودب (استادیار)