نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست اساتید به همراه مرتبه علمی گروه علوم پایه

مهرداد پویان­مهر (استادیار)

 عبدالعلی چاله­ چاله (استادیار)

 فرید رضایی (استادیار)

 زهرا­ مینوش سیاوش ­حقیقی (استادیار)

 یاسر شهبازی (دانشیار)

صمد علی­ محمدی (استادیار)

 آزاده فروغی (استادیار)

 نادر گودرزی (استادیار)

 محمد هاشم­ نیا (استادیار)

 نسیم شاویسی (استادیار)

 فاطمه حسین پور جغدانی (استادیار)

 طیبه محمدی (استادیار)