نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست کارشناسان گروه علوم درمانگاهی به همراه شماره تماس

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان آزمایشگاه

شماره تماس

1

برزو پای برپی

درمانگاه

083-38322971

داخلی 403

2

هوشمند فرهادی

کلینیکال پاتولوژی

083-38322971

داخلی 413