لینک فرم کاربرگ ها و شیوه نامه های پژوهشی - display-pageبه گزارش روابط عمومی دانشکده، بنا بر اعلام معاونت آموزشی،پژوهشی دانشکده دامپزشکی، فرم کاربرگ های ذیل جهت اطلاع و بهره برداری اعضای هیأت علمی و دانشجویان در سایت دانشکده و در قسمت آیین نامه و فرم ها قرار گرفته است. 1- آیین نامه فرصت مطالعاتی 2- شیوه نامه استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی 3 - کاربرگ انتخاب پژوهشگر برتر سال 1397 4 - شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر 5 - فرصت مطالعاتی دانشجویان

به گزارش روابط عمومی دانشکده، بنا بر اعلام معاونت آموزشی،پژوهشی دانشکده دامپزشکی، فرم کاربرگ های ذیل جهت اطلاع و بهره برداری اعضای هیأت علمی و دانشجویان در سایت دانشکده و در قسمت آیین نامه و فرم ها قرار گرفته است.

1-آیین نامه فرصت مطالعاتی

2-شیوه نامه استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی

3 - کاربرگ انتخاب پژوهشگر برتر سال 1397

4 - شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر

5 - فرصت مطالعاتی دانشجویان