نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه علوم درمانگاهی

 

دکتر مراد رحیمی

تلفن: 38324042(83) 98+

ایمیل: rahimi@razi.ac.ir