معاونت آموزشی دانشکده دامپزشکی

 
 
 

 

 

 

 

دکتر یاسر شهبازی

 

 

 

معاونت پژوهشی دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه رازی

 

 

 

 

 

 

دکتر یاسر شهبازی

 

 

 

معاونت آموزشی دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه رازی