نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی معاونت پژوهشی

 

دکتر یاسر شهبازی

 

 

عضو هیات علمی گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی

 

مرتبه علمی: دانشیار

 

رشته تحصیلی: بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

 

درجه تحصیلی: DVM, DVSC