نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

میکروبیولوژی

میکروبیولوژی

از آزمایشگاه‌های زیر مجموعه دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی است که در دو بخش آموزشی و پژوهشی فعالیت می کند. هدف اصلی این آزمایشگاه ایجاد محیط مناسب آموزشی برای دانشجویان دامپزشکی در جهت یادگیری دروس و آشنایی با روش­های جداسازی و تشخیص میکروب های بیماریزا، انجام انواع تکنیک های بیوشیمیایی جهت تشخیص سویه باکتری، انجام انواع رنگ آمیزی های اختصاصی میکروبیولوژی و کشت ،پاساژ و امکان نگهداری انواع سویه‌های میکروبی می باشد. این واحد علاوه بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی جاری، خدمات آزمایشگاهی مربوط به موارد ارجاعی به کلینیک دانشکده را نیز ارائه می دهد و با کلینیک دانشکده همکاری می نماید.