نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان

 

معرفی کارکنان

نام  

محل خدمت

مدرک تحصیلی

ایمیل

بتول رنجبر 

 مسئول کتابخانه 

کارشناس ارشد کتابداری

b.ranjbar @razi.ac.ir

آفاق  صالحی

بخش امانت 

کارشناس الهیات

A.salehi @razi.ac.ir