نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروههای مصوب

4 گروه مصوب شامل:

1- گروه علوم پایه

2- گروه پاتوبیولوژی

3- گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان

4-گروه علوم درمانگاهی

 

دانشکده دامپزشکی در حال حاضر 2 گروه علوم پایه و علوم درمانگاهی را در خود دارد که این گروههای آموزشی طبق برنامه در سال های آتی به 4 گروه افزایش خواهند یافت.