پایان نامه

 

مشخصات دفاع از پایان نامه دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی(آذر و دی ماه 1399)

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

استادان

عنوان پایان نامه

تاریخ دفاع

شماره دانشجویی

1 فرشاد خمیس آبادی

اساتید راهنما: دکتر مهرداد پویان مهر، دکتر علی قشقایی

اساتید مشاور: دکتر هادی چراغی، دکتر فاطمه حسین پور

اساتید داور: دکتر طیبه محمدی، دکتر نیلوفر صیدی

اثرات تعدیل کنندگی کتوکونازول بر تغییرات سایتوکینی ناشی از استرس جراحی انتخاب در رت 99/11/28 
901105016
2 علی بهنود

اساتید راهنما: دکتر طیبه محمدی، دکتر مهرداد پویان مهر

استاد مشاور:دکتر علی ملکی

اساتید داور: دکتر نادر گودرزی، دکتر هادی چراغی

مقایسه اثر سمیت سلولی عصاره هلیله سیاه روی سلولهای سرطانی در محیط های کشت مرسوم و سه بعدی 99/11/29 
931105007
3 فرزانه امینی

اساتید راهنما: دکتر هادی چراغی، دکتر ارش علی زاده

استاد مشاور: دکتر وحید سیاوشی

اساتید داور: دکتر مصطفی رزمجو، دکتر صمد علی محمدی

اثرات اسیدرتینوئیک بر بیان ژنهای TRPV6 و TRPV7  در رده سلولی سرطان روده بزرگ  Caco-2

: 99/11/28 
931105008
4 علی کسرایی 

 اساتید راهنما: دکتر علی اصغر مقدم، دکتر طیبه محمدی

اساتید مشاور: دکتر پیمان رحیمی فیلی، دکتر صمد علی محمدی 

اساتید داور: دکتر نادر گودرزی، دکتر مجتبی گلی

بررسی اثر عصاره دارچین بر کیفیت منی منجمد یخ گشایی شده قوچ

 

99/11/25 
931105050
5 مهشاد کرم بیگی 

اساتید راهنما:دکتر هادی چراغی- دکتر آرش علی زاده 

اساتید داور:دکتر مصطفی رزمجو، دکتر مهرداد پویان مهر

اثرات اسیدرتینوئیک بربیان ژن های HNF4 , Cdx-2 در سلولهای Caco-2  به عنوان مدلی از سلولهای اپیتلیال روده 99/11/25 
931105049

6

سعیده غفار زاده

استاد راهنما: دکتر صمد علی محمدی

داوران: دکتر فاطمه حسین پور- دکتر نامدار یوسفوند

بررسی اثر شبه ضدافسردگی اسانس کاکوتی کوهی در تست شنای اجباری موش و مکانیسم احتمالی عملکرد آن

1399/10/10

931105040

7

محسن جیحون آبادی

استادان راهنما: دکتر صمد علی محمدی

-دکتر شاهین حسن پور

استاد مشاور: دکتر محمد هاشم نیا

داوران: دکتر دکتر فاطمه حسین پور- دکتر نامدار یوسفوند

بررسی اثرات بتائین بر رقتارهای شبه افسردگی در موشهای سوری نر پس از دریافت نانوذرات اکسید روی (ZnO NPs)

1399/8/28

931105018

8

فرهنگ تفرجی

استادان راهنما: دکتر طیبه محمدی-دکتر مهرداد پویان مهر

استاد مشاور: دکتر علی ملکی

داوران: دکتر زهرا مینوش سیاوش حقیقی- دکتر فروغ محمدی

 

بررسی اثر عصاره کبابه چینیCubba piper  روی تکثیر سلولهای سرطانی MCf-7

1399/9/19

931105016

9

پدرام خوش طینت

استادان راهنما: دکتر نیلوفر صیدی- دکتر هادی چراغی

استاد مشاور: دکتر علی قشقایی

داوران: دکتر فاطمه حسین پور- دکتر پیمان رحیمی فیلی

ارزیابی اثر کتامین-دیازیام و کتامین- زایلازین بر میزان اشباع اکسیزن خون شریانی و تغییرات شاخص های استرس اکسیداتیو در سگ

1399/9/19

931105036

10

مسعود سعیدزاده

استادان راهنما: دکتر مهرداد پویان مهر- دکتر ابراهیم شکیبا

استاد مشاور: دکتر صیاد غلامی

داوران: دکتر آزاده فروغی- دکتر سیدحسین مودب

بررسی اپیدمیولوژی بیماری هاری در استان کرمانشاه بر اساس مدلGIS طی سالهای 1390-1398

1399/9/22

931105031