اعضای هیات علمی

نمایش 21 نتیجه
از 1
 
مهرداد پویان مهر

مهرداد پویان مهر 

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 305
پست الکترونیکی: 
عبدالعلی چاله چاله

عبدالعلی چاله چاله 

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 311
پست الکترونیکی: 
هادی چراغی

هادی چراغی 

استادیار
شماره تماس: ۳۸۳۲۰۰۴۱-۰۸۳
اتاق: 325
پست الکترونیکی: 
فاطمه حسین پور جغدانی

فاطمه حسین پور جغدانی 

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 319
پست الکترونیکی: 
مراد رحیمی

مراد رحیمی 

دانشیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 323
پست الکترونیکی: 
پیمان رحیمی فیلی

پیمان رحیمی فیلی 

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 318
پست الکترونیکی: 
مصطفی رزمجو

مصطفی رزمجو 

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 324
پست الکترونیکی: 
فرید رضایی

فرید رضایی 

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 304
پست الکترونیکی: 
زهرا مینوش سیاوش حقیقی

زهرا مینوش سیاوش حقیقی 

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 307
پست الکترونیکی: 
نسیم شاویسی

نسیم شاویسی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
یاسر شهبازی

یاسر شهبازی 

دانشیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 308
پست الکترونیکی: 
نیلوفر صیدی

نیلوفر صیدی 

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 323
پست الکترونیکی: 
صمد علی محمدی

صمد علی محمدی 

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 306
پست الکترونیکی: 
آزاده فروغی

آزاده فروغی 

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 309
پست الکترونیکی: 
علی قشقایی

علی قشقایی 

استادیار
شماره تماس: 08338322599
اتاق: 322
پست الکترونیکی: 
مجتبی گلی تربه بر

مجتبی گلی تربه بر 

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 320
پست الکترونیکی: 
نادر گودرزی

نادر گودرزی 

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 310
پست الکترونیکی: 
طیبه محمدی

طیبه محمدی 

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 321
پست الکترونیکی: 
علی اصغر مقدم

علی اصغر مقدم 

دانشیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 301
پست الکترونیکی: 
سیدحسین موءدب

سیدحسین موءدب 

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 316
پست الکترونیکی: 
محمد هاشم نیا

محمد هاشم نیا 

دانشیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 312
پست الکترونیکی: 
نمایش 21 نتیجه
از 1