دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 647 نتیجه
از 33
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی 1212266 0 کارشناسی علوم پایه 02 مجتبی گلی تربه بر هرهفته شنبه (۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ ) ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ (۱۰:۳۰ - ۱۲:۳۰)
آزمایشگاه اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی 1212266 0 کارشناسی علوم پایه 01 مجتبی گلی تربه بر هرهفته شنبه (۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ ) ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰)
عملیات مامایی دامپزشکی 1212262 2 کارشناسی علوم پایه 01 مجتبی گلی تربه بر هرهفته یک شنبه (۱۰:۳۰ - ۱۲:۳۰ ) | هرهفته یک شنبه (۰۸:۳۰ - ۱۰:۳۰ ) ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ (۱۰:۳۰ - ۱۲:۳۰)
عملیات مامایی دامپزشکی 1212262 2 کارشناسی علوم پایه 02 مجتبی گلی تربه بر هرهفته سه شنبه (۰۸:۳۰ - ۱۰:۳۰ ) | هرهفته سه شنبه (۱۰:۳۰ - ۱۲:۳۰ ) ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ (۱۰:۳۰ - ۱۲:۳۰)
مامایی دامپزشکی 1212261 2 کارشناسی علوم پایه 01 مجتبی گلی تربه بر هرهفته دو شنبه (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ ) ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ (۰۸:۳۰ - ۱۰:۳۰)
آزمایشگاه انگل شناسی 1 تک یاخته و بندپایان 1212290 2 کارشناسی علوم پایه 02 فرید رضایی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1399/03/22 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه انگل شناسی 1 تک یاخته و بندپایان 1212290 2 کارشناسی علوم پایه 01 فرید رضایی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1399/03/22 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه انگل شناسی((تک یاخته ها ) 1212347 1 کارشناسی علوم پایه 01 فرید رضایی هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30 ) 1399/03/31 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه انگل شناسی((تک یاخته ها ) 1212347 1 کارشناسی علوم پایه 03 فرید رضایی هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00 ) 1399/03/31 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه انگل شناسی((تک یاخته ها ) 1212347 1 کارشناسی علوم پایه 02 فرید رضایی هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:00 ) 1399/03/31 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه انگل شناسی تک یاخته و بیماریها 1212663 1 دکتری علوم پایه 01 فرید رضایی هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1399/03/29 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه انگل شناسی تک یاخته و بیماریها 1212663 1 دکتری علوم پایه 02 فرید رضایی هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1399/03/29 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه انگل شناسی کرم گرد 1212665 1 دکتری علوم پایه 01 عبدالعلی چاله چاله 1399/03/24 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه انگل شناسی کرم گرد 1212665 1 دکتری علوم پایه 02 عبدالعلی چاله چاله 1399/03/24 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه انگل شناسی(نماندها) 1212341 1 کارشناسی علوم پایه 02 عبدالعلی چاله چاله هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:30 ) 1399/04/05 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه انگل شناسی(نماندها) 1212341 1 کارشناسی علوم پایه 01 عبدالعلی چاله چاله هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:00 ) 1399/04/05 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه انگل شناسی(نماندها) 1212341 1 کارشناسی علوم پایه 03 عبدالعلی چاله چاله هرهفته چهار شنبه (16:30 - 18:00 ) 1399/04/05 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها1 ( کرمهای گرد ) 1212240 1 کارشناسی علوم پایه 01 عبدالعلی چاله چاله نامشخص 1399/03/24 (08:30 - 10:30)
آزمایشگاه بافت شناسی 1 1212206 2 کارشناسی علوم پایه 01 طیبه محمدی نامشخص 1399/03/24 (16:00 - 18:00)
آزمایشگاه بافت شناسی 1212282 1 کارشناسی علوم پایه 01 طیبه محمدی نامشخص 1399/03/24 (10:30 - 13:30)
نمایش 1 - 20 از 647 نتیجه
از 33