دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 385 نتیجه
از 20
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی 1212266 0 کارشناسی علوم پایه 02 مجتبی گلی تربه بر هرهفته شنبه (۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ ) ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ (۱۰:۳۰ - ۱۲:۳۰)
آزمایشگاه اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی 1212266 0 کارشناسی علوم درمانگاهی 01 مجتبی گلی تربه بر هرهفته شنبه (۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ ) ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰)
عملیات مامایی دامپزشکی 1212262 2 کارشناسی علوم پایه 01 مجتبی گلی تربه بر هرهفته یک شنبه (۱۰:۳۰ - ۱۲:۳۰ ) | هرهفته یک شنبه (۰۸:۳۰ - ۱۰:۳۰ ) ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ (۱۰:۳۰ - ۱۲:۳۰)
عملیات مامایی دامپزشکی 1212262 2 کارشناسی علوم پایه 02 مجتبی گلی تربه بر هرهفته سه شنبه (۰۸:۳۰ - ۱۰:۳۰ ) | هرهفته سه شنبه (۱۰:۳۰ - ۱۲:۳۰ ) ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ (۱۰:۳۰ - ۱۲:۳۰)
مامایی دامپزشکی 1212261 2 کارشناسی علوم پایه 01 مجتبی گلی تربه بر هرهفته دو شنبه (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ ) ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ (۰۸:۳۰ - ۱۰:۳۰)
آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی 1212222 2 کارشناسی علوم پایه 02 محمد هاشم نیا هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00 ) 1397/10/20 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی 1212222 2 کارشناسی علوم پایه 03 محمد هاشم نیا هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:00 ) 1397/10/20 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی 1212222 2 کارشناسی علوم پایه 01 محمد هاشم نیا هرهفته دو شنبه (16:30 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30 ) 1397/10/20 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی 1212266 0 کارشناسی علوم درمانگاهی 01 علی اصغر مقدم هرهفته شنبه (15:30 - 16:30 ) 1397/11/02 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی 1212266 0 کارشناسی علوم درمانگاهی 03 علی اصغر مقدم هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00 ) 1397/11/02 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی 1212266 0 کارشناسی علوم درمانگاهی 02 علی اصغر مقدم هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30 ) 1397/11/02 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی 1212266 0 کارشناسی علوم درمانگاهی 04 علی اصغر مقدم هرهفته شنبه (16:30 - 17:30 ) 1397/11/02 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه ایمنی شناسی و سرم شناسی 1212228 1 کارشناسی علوم پایه 02 مهرداد پویان مهر هرهفته شنبه (15:00 - 16:30 ) 1397/11/02 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه ایمنی شناسی و سرم شناسی 1212228 1 کارشناسی علوم پایه 03 مهرداد پویان مهر هرهفته شنبه (16:30 - 18:00 ) 1397/11/02 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه ایمنی شناسی و سرم شناسی 1212228 1 کارشناسی علوم پایه 01 مهرداد پویان مهر هرهفته شنبه (13:30 - 15:00 ) 1397/11/02 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه ایمنی و سرم شناسی 1212292 1 کارشناسی علوم پایه 01 مهرداد پویان مهر هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00 ) 1397/10/25 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه ایمنی و سرم شناسی 1212292 1 کارشناسی علوم پایه 02 مهرداد پویان مهر هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00 ) 1397/10/25 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها2 ( کرمهای پهن ) 1212242 1 کارشناسی علوم پایه 03 عبدالعلی چاله چاله هرهفته یک شنبه (16:30 - 18:00 ) 1397/10/27 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها2 ( کرمهای پهن ) 1212242 1 کارشناسی علوم پایه 01 عبدالعلی چاله چاله هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00 ) 1397/10/27 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها2 ( کرمهای پهن ) 1212242 1 کارشناسی علوم پایه 02 عبدالعلی چاله چاله هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30 ) 1397/10/27 (13:00 - 14:00)
نمایش 1 - 20 از 385 نتیجه
از 20