دروس ارائه شده

نمایش 241 - 260 از 385 نتیجه
از 20
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
زبان تخصصی 1212063 2 کارشناسی علوم پایه 01 محمد هاشم نیا هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/05 (08:30 - 10:30)
عملی اصول کار با میکروسکوپ الکترونی 1212074 1 کارشناسی علوم پایه 02 محمد هاشم نیا هرهفته پنج شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/24 (13:00 - 14:00)
عملی اصول کار با میکروسکوپ الکترونی 1212074 1 کارشناسی علوم پایه 01 محمد هاشم نیا هرهفته پنج شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/24 (13:00 - 14:00)
فارماکولوژی 1 1212229 3 کارشناسی علوم پایه 01 صمد علی محمدی هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/04 (10:30 - 12:30)
فیزیولوژی 1 1212005 4 کارشناسی علوم پایه 01 صمد علی محمدی هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/07 (10:30 - 12:30)
قارچ شناسی و بیماریهای قارچی 1212247 1 کارشناسی علوم پایه 01 آزاده فروغی هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/26 (08:30 - 10:30)
کارورزی بیماریهای طیور 1 1212119 1 کارشناسی علوم پایه 01 مراد رحیمی هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (20:00 - 21:00)
کارورزی بیماریهای طیور 1 1212119 1 کارشناسی علوم پایه 04 مراد رحیمی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (20:00 - 21:00)
کارورزی بیماریهای طیور 1 1212119 1 کارشناسی علوم پایه 02 مصطفی رزمجو هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (20:00 - 21:00)
کارورزی بیماریهای طیور 1 1212119 1 کارشناسی علوم پایه 03 مصطفی رزمجو هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (20:00 - 21:00)
کارورزی جراحی دامهای بزرگ 1 1212120 2 کارشناسی علوم پایه 03 علی قشقایی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/24 (20:00 - 21:00)
کارورزی جراحی دامهای بزرگ 1 1212120 2 کارشناسی علوم پایه 04 علی قشقایی هرهفته شنبه (13:00 - 15:00 ) | هرهفته شنبه (15:00 - 17:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/24 (20:00 - 21:00)
کارورزی جراحی دامهای بزرگ 2 1212182 2 کارشناسی علوم پایه 01 علی قشقایی هرهفته جمعه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته جمعه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته جمعه (12:30 - 14:30 ) | هرهفته جمعه (14:30 - 16:30 ) نامشخص
کارورزی جراحی دامهای کوچک 1 1212121 1 کارشناسی علوم پایه 03 علی قشقایی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/25 (20:00 - 21:00)
کارورزی جراحی دامهای کوچک 1 1212121 1 کارشناسی علوم پایه 04 علی قشقایی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/25 (20:00 - 21:00)
کارورزی داخلی دامهای بزرگ1 1212130 2 کارشناسی علوم پایه 04 احسان اله افشاری صفوی هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00 ) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00 ) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00 ) 1396/10/28 (20:00 - 21:00)
کارورزی داخلی دامهای بزرگ1 1212130 2 کارشناسی علوم پایه 02 سیدحسین موءدب هرهفته شنبه (13:00 - 15:00 ) | هرهفته شنبه (15:00 - 17:00 ) | هرهفته شنبه (17:00 - 19:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00 ) 1396/10/28 (20:00 - 21:00)
کارورزی داخلی دامهای بزرگ1 1212130 2 کارشناسی علوم پایه 03 احسان اله افشاری صفوی هرهفته شنبه (13:00 - 15:00 ) | هرهفته شنبه (15:00 - 17:00 ) | هرهفته شنبه (17:00 - 19:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/28 (20:00 - 21:00)
کارورزی داخلی دامهای بزرگ1 1212130 2 کارشناسی علوم پایه 01 سیدحسین موءدب هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00 ) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00 ) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/28 (20:00 - 21:00)
کارورزی داخلی دام های بزرگ 2 1212179 2 کارشناسی علوم پایه 01 احسان اله افشاری صفوی هرهفته پنج شنبه (13:00 - 15:00 ) | هرهفته پنج شنبه (15:00 - 17:00 ) | هرهفته پنج شنبه (17:00 - 19:00 ) | هرهفته پنج شنبه (11:00 - 13:00 ) نامشخص
نمایش 241 - 260 از 385 نتیجه
از 20