دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 385 نتیجه
از 20
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها4 ( بندپایان ) 1212250 1 کارشناسی علوم پایه 03 فرید رضایی هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:00 ) 1397/11/03 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها4 ( بندپایان ) 1212250 1 کارشناسی علوم پایه 02 فرید رضایی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:30 ) 1397/11/03 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها4 ( بندپایان ) 1212250 1 کارشناسی علوم پایه 01 فرید رضایی هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/11/03 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه باکتری شناسی عمومی 1212224 1 کارشناسی علوم پایه 02 آزاده فروغی هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:00 ) 1397/11/04 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه باکتری شناسی عمومی 1212224 1 کارشناسی علوم پایه 01 آزاده فروغی هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00 ) 1397/11/04 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه باکتری شناسی عمومی 1212278 1 کارشناسی علوم پایه 01 آزاده فروغی هرهفته شنبه (13:30 - 15:00 ) 1397/10/22 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه باکتری شناسی عمومی 1212278 1 کارشناسی علوم پایه 02 آزاده فروغی هرهفته شنبه (15:00 - 16:30 ) 1397/10/22 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه باکتری شناسی عمومی 1212224 1 کارشناسی علوم پایه 03 آزاده فروغی هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30 ) 1397/11/04 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه بهداشت صنایع شیر 1212252 1 کارشناسی علوم پایه 01 نسیم شاویسی هرهفته یک شنبه (16:30 - 18:00 ) 1397/11/01 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه بهداشت صنایع شیر 1212252 1 کارشناسی علوم پایه 03 نسیم شاویسی هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30 ) 1397/11/01 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه بهداشت صنایع شیر 1212252 1 کارشناسی علوم پایه 02 نسیم شاویسی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00 ) 1397/11/01 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه پرورش بیماریهای زنبور عسل 1212226 0 کارشناسی علوم پایه 02 فرید رضایی هرهفته یک شنبه (16:30 - 18:00 ) 1397/10/29 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه پرورش بیماریهای زنبور عسل 1212226 0 کارشناسی علوم پایه 03 فرید رضایی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00 ) 1397/10/29 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه پرورش بیماریهای زنبور عسل 1212226 0 کارشناسی علوم پایه 01 فرید رضایی هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30 ) 1397/10/29 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه فارماکولوژی 1 1212230 1 کارشناسی علوم پایه 01 فاطمه حسین پور جغدانی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00 ) 1397/10/26 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه فارماکولوژی 1 1212230 1 کارشناسی علوم پایه 02 فاطمه حسین پور جغدانی هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30 ) 1397/10/26 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه فیزیولوژی 2 1212210 1 کارشناسی علوم پایه 01 صمد علی محمدی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/30 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه قارچ شناسی و بیماریهای قارچی 1212248 1 کارشناسی علوم پایه 02 آزاده فروغی هرهفته دو شنبه (16:30 - 18:00 ) 1397/10/25 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه قارچ شناسی و بیماریهای قارچی 1212248 1 کارشناسی علوم پایه 01 آزاده فروغی هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30 ) 1397/10/25 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه قارچ شناسی و بیماریهای قارچی 1212248 1 کارشناسی علوم پایه 03 آزاده فروغی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00 ) 1397/10/25 (13:00 - 14:00)
نمایش 21 - 40 از 385 نتیجه
از 20