جلسه مشترک با هیات مدیره انجمن نژادی اسب کرد در دانشکده دامپزشکی برگزار شد

در ابتدای این جلسه دکتر هادی چراغی معاونت اجرایی، پژوهشی و آموزشی دانشکده ضمن خوش آمد گویی در مورد پتانسیل دانشکده دامپزشکی در حوزه پرورش اسب و درمان اسب پرداخت.

در این جلسه  مقرر گردید در زمینه آموزش هر دو مجموعه با هم همکاری داشته باشند.

همچنین در جهت ارائه خدمات دامپزشکی مقرر گردید آزمایشات مورد نیاز اسبداران در دانشکده انجام و برای مراجعین گزارش های تخصصی و فوق تخصصی ارائه شود.

تصمیم بر این شد دانشکده در زمینه دوره های تخصصی برای اسبداران و دامپزشکان برنامه هایی را به صورت مدون تدوین و این دوره ها با همکاری انجمن برگزار گردد.

اعضای هیات مدیره انجمن نژادی اسب کرد متعهد شدند که در مورد کارگاه های آموزشی، مباحث کلاسی، بازدید و بهره گیری ازامکانات این باشگاه، همکاری لازم رابا دانشکده دامپزشکی داشته باشند.

آخرین اخبار