با عنایت به مصوبات مندرج در صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه، آخرین تغییرات  مرتبط با تشکیلات تفصیلی دانشکده دامپزشکی به شرح ذیل می باشد:

  • تغییر عنوان گروه آموزشی دامپزشکی به "گروه آموزشی علوم پایه دامپزشکی"

  • تغییر عنوان گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی به "گروه آموزشی پاتوبیولوژی"

  • تغییر عنوان گروه آموزشی علوم درمانگاهی دامپزشکی به " گروه آموزشی علوم درمانگاهی"

  • ایجاد (گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی)

آخرین اخبار