تاریخچه دانشکده دامپزشکی

 

اسامی رؤسای دانشکده دامپزشکی از آغاز تا امروز:

1373-1371                   دکتر مراد رحیمی

1378-1373                  دکتر عبدالعلی چاله چاله

1382-1378                  دکتر مهرداد پویان مهر

1384-1382                  دکتر علی اصغر مقدم

1389-1384                  دکتر عبدالعلی چاله چاله

1392-1389                  دکتر علی قشقایی

1396-۱۳۹۲                دکتر علی اصغر مقدم

1396- ادامه دارد          دکتر عبدالعلی چاله چاله


 
 
 

رؤسای دانشکده از آغاز تا امروز

 

         

 

                                                           دکتر مراد رحیمی      

                      

              

         

 

 

       دکتر عبدالعلی چاله چاله                                     

 

 

            

 

        دکتر مهرداد پویانمهر

 

 

 

                                

         دکتر علی اصغر مقدم                                                    

 

 

 

دکتر علی قشقایی