نمایشگر یک مطلب

 

لیست آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی گروه علوم پایه:

 آسیب شناسی و بافت شناسی

 انگل شناسی

 ایمنی شناسی و ویروس شناسی

 بیوشیمی، فیزیولوژی و فارماکولوژی

 بیوتکنولوژی تولید مثل

 سالن تشریح و کالبد شناسی

 طیف سنجی جذب اتمی

 عمومی

 میکروبیولوژی و بهداشت مواد غذایی

 مرکز نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی

 

لیست آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی گروه علوم درمانگاهی:

درمانگاه شامل بخش­های مامایی، رادیولوژی، داخلی دامهای بزرگ، داخلی دامهای کوچک، طیور و جراحی

 آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی

 خانه حیوانات