برنامه هفتگی مقاطع تحصیلی دوره کارشناسی پیوسته رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

 

 

 

برنامه هفتگی دروس دوره کارشناسی پیوسته  رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

 

عنوان فرم

دانلود فایل

برنامه هفتگی ترم2 دوره کارشناسی پیوسته رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی 

برنامه هفتگی ترم4 دوره کارشناسی پیوسته رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی 

برنامه هفتگی ترم6 دوره کارشناسی پیوسته رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی