برنامه هفتگی و درسی کلیه مقاطع رشته دامپزشکی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۸

 

برنامه هفتگی دروس دوره دکتری رشته دامپزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

 

عنوان فرم

دانلود فایل

برنامه هفتگی ترم 2 دکتری عمومی رشته دامپزشکی 

برنامه هفتگی ترم 4 دکتری عمومی رشته دامپزشکی 

 برنامه هفتگی ترم 6 دکتری عمومی رشته دامپزشکی

 برنامه هفتگی ترم 8 دکتری عمومی رشته دامپزشکی

برنامه هفتگی ترم10 دکتری عمومی رشته دامپزشکی 

 برنامه هفتگی ترم 12 دکتری عمومی رشته دامپزشکی