برنامه هفتگی مقاطع تحصیلی رشته دکتری عمومی دامپزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸

 

برنامه هفتگی دروس دوره دکتری رشته دامپزشکی نیم سال دوم 1400-1399(علوم پایه) 

عنوان فرم

دانلود فایل

   برنامه هفتگی ترم 2 دکتری عمومی رشته دامپزشکی

   برنامه هفتگی ترم 4 دکتری عمومی رشته دامپزشکی

   برنامه هفتگی ترم 6 دکتری عمومی رشته دامپزشکی