معاونت دانشکده دامپزشکی

 

 

دکتر محمد هاشم نیا

عضو هیات علمی گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: آسیب شناسی دامپزشکی

درجه تحصیلی: DVM, DVSC

تلفن: 38332806-083

کدپستی: 6715685414

پست الکترونیک :m.hashemnia [at] razi.ac.ir

شرح وظایف

 

 نظارت بر اجرای آئین نامه­ ها و مقررات آموزشی مصوب کلیه مقاطع تحصیلی

 برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روش های لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه

 نظارت بر ارزیابی درونی گروه­ های آموزشی   

 نظارت بر ارائه دروس سرویسی و حق التدریس­ ها   

 ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستور العمل­ های آموزشی مصوب

 تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و شرکت در جلسه­ ها و نشست­ های آموزشی

 بررسی نیاز به راه اندازی رشته­ ها و گرایش­ های جدید در دانشکده

 پیگیری اجرای آیین نامه ها و مقررات پژوهشی

 بررسی پرونده های ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی

 پیگیری اجرای مقررات اداری مالی و سایر دستورالعمل های اداری و مالی

 تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی و پشتیبانی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

 هماهنگی با حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه

 هدایت و نظارت بر انجام فعالیتهای فرهنگی دانشجویان دانشکده با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه

 سایر وظایف محول از طرف ریاست دانشکده