پژوهشگران برگزیده دانشکده دامپزشکی - دانشکده دامپزشکی

 

 

 

 

 

 

 دکتر یاسر شهبازی: پژوهشگر برگزیده دانشگاه در حوزه تخصصی دامپزشکی

دکتر نسیم شاویسی: پژوهشگر برگزیده دانشکده دامپزشکی

دکتر نادر گودرزی:  پژوهشگر برگزیده گروه علوم پایه


دکتر عبدالعلی چاله چاله:  پژوهشگر برگزیده پیشکسوت دانشگاه 

 این موفقیت علمی را به جامعه دانشگاهی تبریک عرض مینماییم، 

 


 

 

 

 

 

آخرین اخبار