دکتری تخصصی دامپزشکی(DVSC)

برنامه هفتگی دکتری تخصصی مامایی و بیماری های تولید مثل دام

برنامه امتحانی

برنامه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی رشته مامایی و بیماریهای تولید مثل دام (دستیاری)  نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰2-۱۴۰3
ردیف عنوان فرم
1 دکتری تحخصصی مامایی و بیماری های تولید مثل دام ترم 1
2 دکتری تحخصصی مامایی و بیماری های تولید مثل دام ترم 4

برنامه امتحانات دکتری تخصصی مامایی و بیماری های تولید مثل  نیم سال اول ۱۴۰2-۱۴۰1

( حضوری)

ردیف

گروه آموزشی

1

دکتری تخصصی دامپزشکی