کارگاه تفسیر آزمایش های رایج بالینی در دام کوچک - دانشکده دامپزشکی

انجمن علوم آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی برگزار میکند:
کارگاه تفسیر آزمایش های رایج بالینی در دام کوچک

  

 

انجمن علوم آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی برگزار میکند:
کارگاه تفسیر آزمایش های رایج بالینی در دام کوچک

مدرس : دکتر هادی چراغی
"زمان برگزاری"

دوشنبه 30 آبان ماه 1401

دوشنبه 7 آذر ماه 1401
ساعت ۱۰ تا 12

مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده دامپزشکی
هزینه ثبت نام 50000هزار تومان

  

 

 

آخرین اخبار