اطلاعیه معاونت آموزشی و پژوهشی درخصوص تغییر ساعت امتحانات در روز چهارشنبه و پنج شنبه - دانشکده دامپزشکی

اطلاعیه معاونت آموزشی و پژوهشی، در خصوص تغیر ساعات امتحانات روز چهارشنبه مورخ  1401/10/21 و پنج شنبه  مورخ 1401/10/22

چهارشنبه امتحان فارسی عمومی ورودی 1401 کارشناسی از ساعت 8:30 به 14:00 تغییر یافت

امتحان عملیات باکتری اختصاصی ورودی 1399 به ساعت 10:00 و امتحان تئوری باکتری اختصاصی به ساعت 14:00 تعییر یافت.

پنج شنبه امتحان ژنتیک کارشناسی ورودی 1400 ساعت 10:30 و امتحان بیمار های متابولیک دکتری ورودی 1397 ساعت 10:30 و امتحان اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه کارشناسی ورودی 1401 ساعت 14:00 برگزار می گردد.

ساعت امتحانات سایر دروس این دو روز در همان  ساعت قبلی اعلام شده برگزار می گردد.

آخرین اخبار