کارگاه تئوری و عملی آشنایی با دستگاه اتوآنالایزر  - دانشکده دامپزشکی

انجمن علوم آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی برگزار میکند:
کارگاه تئوری و عملی آشنایی با دستگاه اتوآنالایزر  

  

 

انجمن علوم آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی برگزار میکند:
کارگاه تئوری و عملی آشنایی با دستگاه اتوآنالایزر  

مدرس : دکتر شبنم مرادی
"زمان برگزاری"

پنجشنبه  21اردیبهشت ماه 1402

ساعت 9

مکان:  دانشکده دامپزشکی
هزینه ثبت نام 200هزار تومان 

 

 

آخرین اخبار