نخستین سمپوزیوم مجازی و ملی طب داخلی و جراحی سگ سانان - دانشکده دامپزشکی

نخستین سمپوزیوم مجازی و ملی طب داخلی و جراحی سگ سانان با حضور دکتر هادی چراغی

  

نخستین سمپوزیوم مجازی و ملی طب داخلی و جراحی سگ سانان با حضور عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دکتر هادی چراغی

 

 

آخرین اخبار