مسئول اموال دانشکده دامپزشکی

 

فریبا جعفری

مدرک تحصیلی : کارشناسی 

رشته : مهندسی نرم افزار

تلفن: 08338320041

ایمیل : f.jafari@razi.ac.ir

شرح وظایف

 

 انجام اقدامات لازم به منظور نصب علایم مخصوص و برچسب های شماره دار،برروی هریک از اموال 

 صدور پروانه خروج برای اموال، تهیه صورت اموال زاید و اسقاط و ارسال آن  به اداره کل اموال دانشگاه 

  نگهداری آمار کلیه اموال منقول،مسروقه و یا از بین رفته،طبق ایین نامه اموال دولتی و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال

 شمارش وثبت کلیه اموال موجود دراتاق پرسنل و تحویل ان به پرسنل استفاده کننده

 تهیه وتنظیم فرم و نظارت بر کلیه  جابجایی اموال بین اشخاص و ثبت آن در سیستم

 ساماندهی و ورود کالاهای دانشکده در سیستم اموال