مسئول انبار

 

 

مسعود خدنگ

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم

رشته تحصیلی: امداد و سوانح

شماه رتماس:107

نمایشگر یک مطلب

 

  تحویل اقلام مورد نیاز واحد های دانشکده از کارپرداز براساس برگ درخواست خرید

 رعایت اصول ایمنی و حفاظتی و 5S در انبار.

 رسید نمودن کالا وارده و شمارش اقلام و چک گردن با مدارک مربوط کالای وارده به انبار

 نگهداری موجودی کالا و شارژ انبار 

  ارائه گزارش موجودی انبار بصورت روزانه

  انجام  وظایف محوله از طرف مدیر مربوطه