حسابداری

مدیر  حسابداری

افسانه  محمدی

حسابداری

تحصیلات

تماس

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: حسابداری

شماره تماس :۰۸۳۳۸۳۲۹۵۴۱

شرح وظایف


  •  انجام کلیه امور مالی دانشکده براساس قوانین و ضوابط مربوطه
  •  تنظیم حسابهای دریافت و پرداخت دانشکده براساس سرفصلهای مصوب و بودجه های تفضیلی
  •  نظارت بر اعمال رسیدگی به اسناد جهت تطبیق با قوانین و مقررات مالی