حسابداری

 

 

افسانه  محمدی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: حسابداری

شماره تماس :08338329541

شرح وطایف

 

 انجام کلیه امور مالی دانشکده براساس قوانین و ضوابط مربوطه 

 تنظیم حسابهای دریافت و پرداخت دانشکده براساس سرفصلهای مصوب و بودجه های تفضیلی 

 نظارت بر اعمال رسیدگی به اسناد جهت تطبیق با قوانین و مقررات مالی