دکتری عمومی دامپزشکی(DVM)

برنامه هفتگی دکتری عمومی (علوم درمانگاهی)

برنامه امتحانی (علوم درمانگاهی)

 برنامه هفتگی دروس دوره دکتری رشته دامپزشکی نیم سال دوم۱۴۰2-۱۴۰1(علوم درمانگاهی)

ردیف عنوان فرم
1    برنامه هفتگی دکتری عمومی رشته دامپزشکی ترم 8
2    برنامه هفتگی  دکتری عمومی رشته دامپزشکی ترم 10
3    برنامه هفتگی  دکتری عمومی رشته دامپزشکی ترم12

برنامه امتحانات دکتری عمومی علوم درمانگاهی  نیم سال دوم ۱۴۰2-۱۴۰1

ردیف  عنوان فرم
1 دکتری عمومی علوم درمانگاهی دامپزشکی