پایان نامه ها

 مشخصات دفاع از پایان نامه دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی


ردیف

نام و نام خانوادگی

استادان

عنوان پایان نامه

تاریخ دفاع

شماره دانشجویی

۱۲ حمید رضایی فرد

اساتید راهنما: دکتر عبدالعلی چاله چاله، دکتر فرید رضایی

اساتید داور: دکتر سید حسیم مودب،  دکتر فاطمه حسین پور

بررسی اثرات عصاره بومادران و پوست میوه انار بر لارو مرحله سوم استرونگل های اسب در محیط آزمایشگاه ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۹۲۱۱۰۵۰۱۴
۱۱ رضوان جمشید پور

اساتید راهنما: دکتر سید حسین مودب ، دکتر فرید رضایی

اساتید مشاور: دکتر عبدالعلی چاله چاله ، دکتر رضا نبوی

اساتید داور: دکتر هادی چراغی ، دکتر فاطمه حسین پور

بررسی مقاومت انگلی نسبت به بنزیمیدازول ها در سیاتوستوما های اسب های شهرستان کرمانشاه

۱۴۰۰/۰۳/۰۸ 

۹۳۱۱۰۵۰۱۷

۱۰ فرشاد خمیس آبادی

اساتید راهنما: دکتر مهرداد پویان مهر، دکتر علی قشقایی

اساتید مشاور: دکتر هادی چراغی، دکتر فاطمه حسین پور

اساتید داور: دکتر طیبه محمدی، دکتر نیلوفر صیدی

اثرات تعدیل کنندگی کتوکونازول بر تغییرات سایتوکینی ناشی از استرس جراحی انتخاب در رت ۹۹/۱۱/۲۸ 
۹۰۱۱۰۵۰۱۶
۹ علی بهنود

اساتید راهنما: دکتر طیبه محمدی، دکتر مهرداد پویان مهر

استاد مشاور:دکتر علی ملکی

اساتید داور: دکتر نادر گودرزی، دکتر هادی چراغی

مقایسه اثر سمیت سلولی عصاره هلیله سیاه روی سلولهای سرطانی در محیط های کشت مرسوم و سه بعدی ۹۹/۱۱/۲۹ 
۹۳۱۱۰۵۰۰۷
۸ فرزانه امینی

اساتید راهنما: دکتر هادی چراغی، دکتر ارش علی زاده

استاد مشاور: دکتر وحید سیاوشی

اساتید داور: دکتر مصطفی رزمجو، دکتر صمد علی محمدی

اثرات اسیدرتینوئیک بر بیان ژنهای TRPV۶ و TRPV۷  در رده سلولی سرطان روده بزرگ  Caco-۲

: ۹۹/۱۱/۲۸ 
۹۳۱۱۰۵۰۰۸
۷ علی کسرایی 

 اساتید راهنما: دکتر علی اصغر مقدم، دکتر طیبه محمدی

اساتید مشاور: دکتر پیمان رحیمی فیلی، دکتر صمد علی محمدی 

اساتید داور: دکتر نادر گودرزی، دکتر مجتبی گلی

بررسی اثر عصاره دارچین بر کیفیت منی منجمد یخ گشایی شده قوچ

 

۹۹/۱۱/۲۵ 
۹۳۱۱۰۵۰۵۰
۶ مهشاد کرم بیگی 

اساتید راهنما:دکتر هادی چراغی- دکتر آرش علی زاده 

اساتید داور:دکتر مصطفی رزمجو، دکتر مهرداد پویان مهر

اثرات اسیدرتینوئیک بربیان ژن های HNF۴ , Cdx-۲ در سلولهای Caco-۲  به عنوان مدلی از سلولهای اپیتلیال روده ۹۹/۱۱/۲۵ 
۹۳۱۱۰۵۰۴۹

۵

سعیده غفار زاده

استاد راهنما: دکتر صمد علی محمدی

داوران: دکتر فاطمه حسین پور- دکتر نامدار یوسفوند

بررسی اثر شبه ضدافسردگی اسانس کاکوتی کوهی در تست شنای اجباری موش و مکانیسم احتمالی عملکرد آن

۱۳۹۹/۱۰/۱۰

۹۳۱۱۰۵۰۴۰

۴

محسن جیحون آبادی

استادان راهنما: دکتر صمد علی محمدی

-دکتر شاهین حسن پور

استاد مشاور: دکتر محمد هاشم نیا

داوران: دکتر دکتر فاطمه حسین پور- دکتر نامدار یوسفوند

بررسی اثرات بتائین بر رقتارهای شبه افسردگی در موشهای سوری نر پس از دریافت نانوذرات اکسید روی (ZnO NPs)

۱۳۹۹/۸/۲۸

۹۳۱۱۰۵۰۱۸

۳

فرهنگ تفرجی

استادان راهنما: دکتر طیبه محمدی-دکتر مهرداد پویان مهر

استاد مشاور: دکتر علی ملکی

داوران: دکتر زهرا مینوش سیاوش حقیقی- دکتر فروغ محمدی

 

بررسی اثر عصاره کبابه چینیCubba piper  روی تکثیر سلولهای سرطانی MCf-۷

۱۳۹۹/۹/۱۹

۹۳۱۱۰۵۰۱۶

۲

پدرام خوش طینت

استادان راهنما: دکتر نیلوفر صیدی- دکتر هادی چراغی

استاد مشاور: دکتر علی قشقایی

داوران: دکتر فاطمه حسین پور- دکتر پیمان رحیمی فیلی

ارزیابی اثر کتامین-دیازیام و کتامین- زایلازین بر میزان اشباع اکسیزن خون شریانی و تغییرات شاخص های استرس اکسیداتیو در سگ

۱۳۹۹/۹/۱۹

۹۳۱۱۰۵۰۳۶

۱

مسعود سعیدزاده

استادان راهنما: دکتر مهرداد پویان مهر- دکتر ابراهیم شکیبا

استاد مشاور: دکتر صیاد غلامی

داوران: دکتر آزاده فروغی- دکتر سیدحسین مودب

بررسی اپیدمیولوژی بیماری هاری در استان کرمانشاه بر اساس مدلGIS طی سالهای ۱۳۹۰-۱۳۹۸

۱۳۹۹/۹/۲۲

۹۳۱۱۰۵۰۳۱