دبیرخانه

 

 

فریبا جعفری

مدرک تحصیلی : کارشناسی 

رشته : مهندسی نرم افزار

تلفن: 08338320041

ایمیل : f.jafari@razi.ac.ir

شرح وظایف

 

 تایپ نامه های اتوماسیونی و غیره حوزه ریاست و معاونت دانشکده

 ویرایش، ثبت، بایگانی  و پیگیری نامه های وارده و صادره دانشکده

 ثبت و کنترل نامه های غیر اتوماسیونی در دفتر اندیکاتور

 کنترل، بایگانی و ویرایش پرونده های پرسنلی همکاران

 پیگیری و رفع مشکل سامانه اتوماسیون اداری

 ثبت و بایگانی مرخصی اعضای هیأت علمی دانشکده