جلسات دفاع پارسا

دانشجو
رشته
 مقطع
عنوان
روز
تاریخ
ساعت
 لینک ورود به جلسه

میلاد ترابی

دکتری عمومی دامپزشکی

دکتری عمومی

تاثیر فاکتور رشد شبه انسولین -۱ به صورت هم کشتی با سلول های سرتولی بر تکثیر سلول های بنیادی اسپرماتوگونی بز در محیط آزمایشگاه

یک شنبه

۱۴۰۰/۰۷/۰۴

۱۲:۰۰

منا محمدظاهری

دکتری عمومی دامپزشکی

دکتری عمومی

ارتباط تغییرات cfDNA و لیزیل اکسیداز در روند درمان و پیش آگهی تومور مقاربتی قابل انتقال سک سانان

یک شنبه

۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱۱:۰۰

میلاد مرادی

دکتری عمومی دامپزشکی

دکتری عمومی

 بررسی عصاره گیاه تشنه داری (Scrophularia Striata) و کاکل ذرت (Stigma maydis) بر اسپورگذاری اووسیست ایمریاتنلا در محیط آزمایشگاه

یک شنبه

 ۱۴۰۰/۰۵/۱۰  ۱۲:۰۰

حسین سلیمی

دکتری عمومی دامپزشکی

دکتری عمومی

 ارزیابی غلظت های مختلف تستوسترون بر القاء کلونی زایی بنیادی اسپرماتوگونی بز

شنبه

 ۱۴۰۰/۰۵/۰۲  ۱۱:۰۰
ورود

میلاد فتاحی قره ولی

دکتری عمومی دامپزشکی

دکتری عمومی

 تاثیر تجویز hCG بجای دوز دوم GnRH در پروتکل های آوسینک و کوسینک روی عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری شیروار

سه شنبه

 ۱۴۰۰/۰۴/۰۱  ۰۹:۰۰

شاهین اسدی

دکتری عمومی دامپزشکی

دکتری عمومی

 بررسی اثر سن، جنس، نژاد و نحوه نگهداری بر ضایعات سم  در گوسفندان استان کرمانشاه  چهارشنبه  ۱۴۰۰/۰۳/۱۲  ۱۱:۰۰

حمید رضایی فرد

دکتری عمومی دامپزشکی

دکتری عمومی

 بررسی اثرات عصاره بومادران و پوست میوه انار بر لارو مرحله سوم استرونگل های اسب در محیط آزمایشگاه دوشنبه  ۱۴۰۰/۰۲/۲۷  ۱۲:۰۰

مهشاد کرم بیگی

دکتری عمومی دامپزشکی

دکتری عمومی

 اثرات اسیدرتینوئیک بربیان ژن های HNF۴ , Cdx-۲ در سلولهای Caco-۲  به عنوان مدلی از سلولهای اپیتلیال روده

شنبه

 ۹۹/۱۱/۲۵  ۱۱:۰۰

علی کسرایی

دکتری عمومی دامپزشکی

دکتری عمومی

 بررسی اثر عصاره دارچین بر کیفیت منی منجمد یخ گشایی شده قوچ

شنبه

 ۹۹/۱۱/۲۵  ۱۱:۳۰

فرزانه امینی

دکتری عمومی دامپزشکی

دکتری عمومی

 اثرات اسیدرتینوئیک بر بیان ژنهای TRPV۶ و TRPV۷  در رده سلولی سرطان روده بزرگ  Caco-۲"

سه شنبه

۹۹/۱۱/۲۸ ۱۱:۰۰

فرشاد خمیس آبادی

دکتری عمومی دامپزشکی

دکتری عمومی

 اثرات تعدیل کنندگی کتوکونازول بر تغییرات سایتوکینی ناشی از استرس جراحی انتخاب در رت

سه شنبه

 ۹۹/۱۱/۲۸  ۱۳:۰۰

علی بهنود

دکتری عمومی دامپزشکی

دکتری عمومی

 مقایسه اثر سمیت سلولی عصاره هلیله سیاه روی سلولهای سرطانی در محیط های کشت مرسوم و سه بعدی

چهار شنبه

 ۹۹/۱۱/۲۹  ۱۱:۰۰

زهرا قادری

دکتری عمومی دامپزشکی

دکتری عمومی

 تاثیر ال-آرژنین بر القاء کلونی زایی اسپرماتوگونی گوسفند در محیط آزمایشگاه "

یک شنبه

 ۹۹/۱۲/۱۷  ۱۱:۰۰