جلسات دفاع مجازی

جلسات دفاع مجازی دانشکده دامپزشکی

 

دانشجو

رشته

مقطع

عنوان

روز

تاریخ

ساعت

لینک ورود به جلسه

مهشاد کرم بیگی

دکتری عمومی دامپزشکی

دکتری عمومی

اثرات اسیدرتینوئیک بربیان ژن های HNF4 , Cdx-2 در سلولهای Caco-2  به عنوان مدلی از سلولهای اپیتلیال روده

شنبه

99/11/25

11:00

http://vc5.razi.ac.ir/rgcwbd4fsuat

 

 

دانشجو

رشته

مقطع

عنوان 

روز

تاریخ

ساعت

لینک ورود به جلسه

علی کسرایی

دکتری عمومی دامپزشکی

دکتری عمومی

بررسی اثر عصاره دارچین بر کیفیت منی منجمد یخ گشایی شده قوچ

 شنبه

99/11/25

11:30

 http://vc5.razi.ac.ir/r70k6aoyprmk

 

 

دانشجو

رشته

مقطع

عنوان

روز

تاریخ

ساعت

لینک ورود به جلسه

فرزانه امینی

دکتری عمومی دامپزشکی

دکتری عمومی 

اثرات اسیدرتینوئیک بر بیان ژنهای TRPV6 و TRPV7  در رده سلولی سرطان روده بزرگ  Caco-2"

سه شنبه

99/11/28

11:00

http://vc5.razi.ac.ir/rat0ewl4q9be

 

 

دانشجو

رشته

مقطع

عنوان

روز

تاریخ

ساعت

لینک ورود به جلسه

فرشاد خمیس آبادی

دکتری عمومی دامپزشکی

دکتری عمومی

اثرات تعدیل کنندگی کتوکونازول بر تغییرات سایتوکینی ناشی از استرس جراحی انتخاب در رت

سه شنبه

99/11/28

13:00

https://vc5.razi.ac.ir/r8p9hw837z5m

 

 

دانشجو

رشته

مقطع

عنوان

روز

تاریخ

ساعت

لینک ورود به جلسه

علی بهنود

دکتری عمومی دامپزشکی

دکتری عمومی

مقایسه اثر سمیت سلولی عصاره هلیله سیاه روی سلولهای سرطانی در محیط های کشت مرسوم و سه بعدی

چهار شنبه

99/11/29

11:00

http://vc5.razi.ac.ir/r8tx4m057o75

 

 

دانشجو

رشته

مقطع

عنوان

روز

تاریخ

ساعت

لینک ورود به جلسه

زهرا قادری

دکتری عمومی دامپزشکی

دکتری عمومی

تاثیر ال-آرژنین بر القاء کلونی زایی اسپرماتوگونی گوسفند در محیط آزمایشگاه "

یک شنبه

99/12/17

11:00

http://vc5.razi.ac.ir/rjuoez7t5adb