گروه آموزشی علوم پایه 

معرفی گروه علوم پایه

گروه علوم پایه در سال ۱۳۸۹ به عنوان یک گروه مستقل دانشکده دامپزشکی تاسیس گردید. این گروه شامل بخش­ های علوم تشریح (آناتومی و جنین شناسی)، بافت شناسی و آسیب شناسی، بیوشیمی، فیزیولوژی و فارماکولوژی، انگل شناسی، میکروبیولوژی (باکتری شناسی، قارچ شناسی، ایمنی شناسی و ویروس شناسی)، بهداشت و کنترل کیفی مواد­غذایی و آبزیان می­ باشد. دوره ­های تحت آموزش توسط این گروه شامل دوره دکتری عمومی دامپزشکی و کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی می ­باشند. گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی با داشتن آزمایشگاه های بیوشیمی، فیزیولوژی و فارماکولوژی، بافت شناسی و آسیب شناسی، انگل شناسی، میکروب شناسی و قارچ شناسی، ایمنی شناسی و ویروس شناسی، بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی و سالن تشریح در زمینه ­های مختلف آموزشی و پژوهشی فعال بوده و در این زمینه جهت سرویس دهی به مراکز علمی-پژوهشی کشور آماده هر گونه همکاری می­باشد.

مدیران گروه علوم پایه از زمان تاسیس تاکنون:

 دکتر اسحاق کریمی   از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

 دکتر فرید رضایی      از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

 دکتر یاسر شهبازی    ازسال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶

 دکتر نادر گودرزی  از  سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸

 دکتر طیبه محمدی   از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰

 دکتر نسیم شاویسی     از سال  ۱۴۰۰  تا  اکنون


مدیر گروه علوم پایه

نسیم شاویسی

استادیار

گروه آموزشی

تماس

تدریس

طرح های پژوهشی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: nassim.shavisi@yahoo.com
ردیف عنوان
1

دسترسی به جزوه اصول همه گیری شناسی

-
 • کتب

  -
 • مقالات

  • Yasser SHahbazi, Shavisi Nassim , Application of active Kurdi gum and Farsi gum-based coatings in banana fruits , JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE , , ۲۰۲۰ , pp. ۱-۱۱ ,
  •     Rezvan Bahari, Yasser SHahbazi, Shavisi Nassim , Effect of gamma irradiation on physico-mechanical and structural properties of active Farsi gum-CMC films containing Ziziphora clinopodioides essential oil and lignocellulose nanofibers for meat packaging , JOURNAL OF FOOD SCIENCE , , ۲۰۲۰ , pp. ۱-۱۱ ,
  •     Nikoo Naeeji, Yasser SHahbazi, Shavisi Nassim , Effect of gamma irradiation on physico-mechanical and structural properties of basil seed mucilage-chitosan films containing Ziziphora clinopodioides essential oil and MgO nanoparticles for rainbow trout packaging , JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION , vol. ۴۴ , ۲۰۲۰ , pp. ۱-۱۵ ,
  •     Yasser SHahbazi, Shavisi Nassim, Negin Karami , Development of edible bioactive coating based on mucilages for increasing the shelf life of strawberries , Journal of Food Measurement and Characterization , , ۲۰۲۰ , pp. ۱-۱۳ ,
  •     Nikoo Naeeji, Yasser SHahbazi, Shavisi Nassim , In vitro antimicrobial effect of basil seed mucilage-chitosan films containing Ziziphora clinopodioides essential oil and MgO nanoparticles , Nanomedicine Research Journal , vol. ۳ , ۲۰۲۰ , pp. ۲۲۵-۲۳۳ ,
  •     Yasser SHahbazi, Shavisi Nassim , Occurrence of aflatoxins and ochratoxin A in Gaz, a traditional Persian confection, and its ingredients , FOOD CONTROL , vol. ۹۸ , ۲۰۱۹ , pp. ۱۰۷-۱۱۲ ,
  •     Yasser SHahbazi, Shavisi Nassim , Antimicrobial effects of Mentha spicata essential oil and methanolic carrot extract against Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes in fish soup , Pharmaceutical and Biomedical Research , vol. ۵ , ۲۰۱۹ , pp. ۳۲-۳۸ ,
  •     Yasser SHahbazi, Shavisi Nassim , Effects of Carboxymethylcellulose-Montmorillonite Films Containing Natural Preservative Compounds on Quality Properties of Rainbow Trout Fillets , Journal of Aquatic Food Product Technology , , ۲۰۱۹ , pp. ۱-۱۲ ,
  •     Yasser SHahbazi, Shavisi Nassim , Effects of Oregano Methanolic Extract on the Chemical, Microbial, and Sensory Properties of Yogurt , Journal of Nutrition, Fasting and Health , vol. ۳ , ۲۰۱۹ , pp. ۱۳۸-۱۴۵ ,
  •     Yasser SHahbazi, Shavisi Nassim , Current advancements in applications of chitosan based nanometal metal oxides as food preservative materials , Nanomedicine Research Journal , vol. ۳ , ۲۰۱۹ , pp. ۱۲۲-۱۲۹ ,
  •     Saba Zhaleh, Yasser SHahbazi, Shavisi Nassim , Shelf-Life Enhancement in Fresh and Frozen Rainbow Trout Fillets by the Employment of a Novel Active Coating Design , JOURNAL OF FOOD SCIENCE , , ۲۰۱۹ , pp. ۱-۱۳ ,
  •     فاطمه عشقی نژاد, افشین آخوندزاده بستی, علی خنجری, پریوش خسروی, نسیم شاویسی, نسرین طیار هشتجین ، مطالعه اثر فیلمهای PLA حاوی غلظتهای مختلف اسانس زیره سبز بر برخی خصوصیات میکروبی و شیمیایی گوشت چرخ کرده گوساله ، علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران ، شماره ۱۳ ، ۱۳۹۷ ، صفحات ۷۵ تا ۸۴ ،
  •     Yasser SHahbazi, Shavisi Nassim , Preparation of new nanocomposite film for controlling Listeria monocytogenes and Staphylococcus aureus in raw rainbow trout fillet , Nanomedicine Research Journal , vol. ۲ , ۲۰۱۸ , pp. ۷۹-۸۸ ,
  •     Yasser SHahbazi, Shavisi Nassim , Characterization of active nanochitosan film containing natural preservative agents , Nanomedicine Research Journal , vol. ۳ , ۲۰۱۸ , pp. ۱۰۹-۱۱۶ ,
  •     Yasser SHahbazi, Shavisi Nassim , Fate of Listeria monocytogenes during Ripening of Iranian Traditional Koozeh Cheese Made from Raw Ewes Milk , Journal of Food Quality and Hazards Control , vol. ۵ , ۲۰۱۸ , pp. ۱۰۹-۱۱۵ ,
  •     Yasser SHahbazi, Shavisi Nassim , Chicken Hamburger Preservation Using Antimicrobial Packaging Containing Cinnamon Extract , Journal of Nutrition, Fasting and Health , vol. ۱ , ۲۰۱۸ , pp. ۷-۱۴ ,
  •     Yasser SHahbazi, Shavisi Nassim , Effects of Oregano Extract on the Inhibition of Selected Pathogens in Raw Beef Meat , Journal of Nutrition, Fasting and Health , vol. ۱ , ۲۰۱۸ , pp. ۱۵-۲۲ ,
  •     Yasser SHahbazi, Shavisi Nassim , A novel active food packaging film for shelf-life extension of minced beef meat , JOURNAL OF FOOD SAFETY , , ۲۰۱۸ , pp. e۱۲۵۶۹ ,
  •     Yasser SHahbazi, Shavisi Nassim , Effects of sodium alginate coating containing Mentha spicata essential oil and cellulose nanoparticles on extending the shelf life of raw silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) fillets , FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY , , ۲۰۱۸ , pp. ۱-۹ ,
  •     Yasser SHahbazi, Shavisi Nassim , Chitosan Coatings Containing Mentha spicata Essential Oil and Zinc Oxide Nanoparticle for Shelf Life Extension of Rainbow Trout Fillets , Journal of Aquatic Food Product Technology , vol. ۲۷ , ۲۰۱۸ , pp. ۹۸۶-۹۹۷ ,
  •     Yasser SHahbazi, Shavisi Nassim , Effect of methanolic Prosopis farcta extract on storage stabilization of canola oil , JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE , , ۲۰۱۸ , pp. ۱-۸ ,
  •     نسیم شاویسی, علی خنجری, افشیم آخوندزاده بستی, یاسر شهبازی, رضا تیموری فرد ، مطالعه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی فیلم پلی لاکتیک اسید حاوی اسانس کاکوتی کوهی، عصاره اتانولی بره موم و نانوذرات سلولز ، تحقیقات مهندسی صنایع غذایی (تخصصی شده نشریه تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق) موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ، ، ۱۳۹۷ ، صفحات ۱۵ تا ۲۸ ،
  •     میرحسن موسوی, نسیم شاویسی, سیدامین خطیبی ، بررسی خصوصیات درمانی شیر از دیدگاه طب نوین ، تعالی بالینی ، شماره ۷ ، ۱۳۹۶ ، صفحات ۳۳ تا ۴۹ ،
  •     Shavisi Nassim, Ali Khanjari, Afshin Akhondzadeh Basti, Ali Misaghi, Yasser SHahbazi , Effect of PLA films containing propolis ethanolic extract cellulose nanoparticle and Ziziphora clinopodioides essential oil on chemical microbial and sensory properties of minced beef , MEAT SCIENCE , vol. ۱۲۴ , ۲۰۱۷ , pp. ۹۵-۱۰۴ ,
 • همایش ها

  •     یاسر شهبازی, نسیم شاویسی ,Determination of antimicrobial effects of nisin and Mentha spicata essential oil against Salmonella Typhimurium under various conditions ,نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ,1397/06/13 ,ایران ,
  •     یاسر شهبازی, نسیم شاویسی ,Chemical composition and in vitro antibacterial activity of Ferulago glareosa essential oil ,نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ,1397/06/13 ,ایران ,
  •     یاسر شهبازی, نسیم شاویسی ,Effects of Ziziphora clinopodioides essential oil and apple peel extract on shelf life extension of camel meat during refrigerated storage ,نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ,1397/06/13 ,ایران ,
  •     یاسر شهبازی, نسیم شاویسی ,Antimicrobial effects of Mentha pulegium essential oil and nisin against Staphylococcus aureus in commercial barley soup ,نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ,1397/06/13 ,ایران ,
  •     یاسر شهبازی, نسیم شاویسی ,بررسی تاثیر ضدمیکروبی فیلم سدیم آلژینات حاوی مواد نگهدارنده طبیعی در گوشت چرخ کرده گوساله ,اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی ,1397/06/14 ,ایران ,
  •     یاسر شهبازی, نسیم شاویسی ,بررسی تاثیر نانوسلولز بر خواص فیزیکی، مکانیکی و ضدباکتریایی فیلم کامپوزیت پلی لاکتیک اسید-ژلاتین ,اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی ,1397/06/14 ,ایران ,
  •     یاسر شهبازی, نسیم شاویسی ,بررسی تاثیر اسانس نعناع و عصاره متانولی پوست انار بر خواص فیزیکی، مکانیکی و ضدباکتریایی فیلم خوراکی کیتوزان ,اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی ,1397/06/14 ,ایران ,
  •     یاسر شهبازی, نسیم شاویسی ,عوامل موثر بر بقاء میکروارگانیسمهای پروبیوتیک در فرآوردههای لبنی حاوی اسانس-های گیاهی ,نهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ,1397/12/14 ,ایران ,
  •     یاسر شهبازی, نسیم شاویسی ,کاربرد کیتوزان حاوی عصاره¬های گیاهی طبیعی در بسته¬بندی مواد غذایی ,نهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ,1397/12/14 ,ایران ,
  •     یاسر شهبازی, نسیم شاویسی, رامین خرمی, سیدمحمدپیام الیاسی ,ترکیبات ضدمیکروبی گیاهی ,نهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ,1397/12/14 ,ایران ,
  •     یاسر شهبازی, نسیم شاویسی, رامین خرمی, سیدمحمدپیام الیاسی ,بررسی حضور استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت در شیرینی های خامه ای سطح شهرستان کرمانشاه ,چهارمین کنگره ملی علو پایه دامپزشکی ,1397/12/07 ,ایران ,
  •     یاسر شهبازی, نسیم شاویسی, سیدمحمدپیام الیاسی, رامین خرمی ,بررسی حضور اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت در گوشت چرخ کرده جمع آوری شده از سطح شهرستان کرمانشاه ,چهارمین کنگره ملی علو پایه دامپزشکی ,1397/12/07 ,ایران ,
  •     یاسر شهبازی, نسیم شاویسی, رامین خرمی, سیدمحمدپیام الیاسی ,Antimicrobial effect of Prosopis farcta extract against common food-borne pathogenic bacteria ,هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی ,1398/02/04 ,ایران ,
  •     یاسر شهبازی, نسیم شاویسی, سیدمحمدپیام الیاسی, رامین خرمی ,In-vitro antibacterial effect of chia seed mucilage ,هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی ,1398/02/04 ,ایران ,
  •     یاسر شهبازی, نسیم شاویسی ,Effect of incorporating of probiotic microorganisms on chemical properties of minced beef meat ,سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران ,1398/06/26 ,ایران ,
  •     یاسر شهبازی, نسیم شاویسی ,Effect of polylactic acid film supplemented with lignocellulose nanofiber on microbial property of minced beef meat ,سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران ,1398/06/26 ,ایران ,
  •     نسیم شاویسی, یاسر شهبازی ,Effect of incorporating Prosopis farcta extract on shelf life of frozen chicken meat ,سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران ,1398/06/26 ,ایران ,
  •     یاسر شهبازی, نسیم شاویسی, نگین کرمی ,Current applications of nanotechnology in the food industry ,۳rd Nanomedicine and Nanosafety Conference ,1398/11/05 ,ایران ,
  •     نسیم شاویسی, یاسر شهبازی ,In vitro antimicrobial activity of Eryngium planum extract against food borne pathogenic bacteria ,۲۱مین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ,1399/05/27 ,ایران ,
  •     یاسر شهبازی, نسیم شاویسی ,Application of Plantago psyllium for retarding the microbial population of chicken fillets ,۲۱مین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ,1399/05/27 ,ایران ,
  •     نسیم شاویسی, یاسر شهبازی ,In vitro antimicrobial activity of Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus reuteri, and Bifidobacterium bifidum against food-borne pathogenic bacteria ,۲۱مین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ,1399/05/27 ,ایران ,
  •  
  •  

لیست اساتید به همراه مرتبه علمی

Counter اساتید مرتبه علمی
1 یاسر شهبازی دانشیار
2 محمد هاشم­ نیا دانشیار
3 نادر گودرزی  دانشیار
4 عبدالعلی چاله­ چاله استادیار
5 فرید رضایی استادیار
6 زهرا­ مینوش سیاوش ­حقیقی استادیار
7 صمد علی­ محمدی استادیار
8 آزاده فروغی استادیار
9 مهرداد پویانمهر استادیار
10 نسیم شاویسی استادیار
11 فاطمه حسین پور جغدانی استادیار
12 طیبه محمدی استادیار
13 یوسف آذرخش استادیار

لیست کارشناسان گروه به همراه شماره تماس

ردیف
کارشناسان
عنوان آزمایشگاه  شماره تماس
1 نوراله پاکدل انگل شناسی  ۰۸۳-۳۸۳۲۰۰۴۱

داخلی ۲۰۵
2 سیده سهیلا رضوی
 بیوشیمی
 ۰۸۳-۳۸۳۲۰۰۴۱

داخلی ۱۰۴
3 فاطمه رضایی   ایمنی ­شناسی و ویروس­ شناسی  ۰۸۳-۳۸۳۲۰۰۴۱

داخلی ۲۱۰
4 سارا فلاحی   آسیب شناسی و بافت شناسی  ۰۸۳-۳۸۳۲۰۰۴۱

داخلی ۲۰۴
5 صنم نیک­ پی   میکروبیولوژی و بهداشت مواد غذایی  ۰۸۳-۳۸۳۲۰۰۴۱

داخلی ۲۰۹

لیست آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی گروه

 • آسیب شناسی و بافت شناسی
 • انگل شناسی
 • ایمنی شناسی و ویروس شناسی
 • بیوشیمی، فیزیولوژی و فارماکولوژی
 • بیوتکنولوژی تولید مثل
 •  سالن تشریح و کالبد شناسی
 • طیف سنجی جذب اتمی
 • عمومی
 • میکروبیولوژی و بهداشت مواد غذایی
 • مرکز نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی