دکتری تخصصی دامپزشکی(DVSC)

برنامه هفتگی مامایی و بیماری های تولید مثل دام

برنامه امتحانی

برنامه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی رشته مامایی و بیماریهای تولید مثل دام (دستیاری)  نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰2-۱۴۰3

حضوری

ردیف عنوان فرم
1 دکتری تحخصصی مامایی و بیماری های تولید مثل دام ترم 1
2 دکتری تحخصصی مامایی و بیماری های تولید مثل دام ترم 5

برنامه امتحانات دکتری تخصصی مامایی و بیماری های تولید مثل  نیم سال اول ۱۴۰3-۱۴۰2

( حضوری)

ردیف

گروه آموزشی

1

دکتری تخصصی دامپزشکی