کارپردازی

 

 

مهدی عزیزی

مدرگ تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: متالوژی مواد

ایمیل:

شماره تماس:212

 

شرح وظایف

 

خرید کالاها و تحویل به انبار و مراکز ی که معین می شود و انجام خدمات برابر ضوابط مربوط حسب مورد .

 تنظیم اسناد هزینه خریدها و انجام خدمات وارسال آن به مدیریت امور مالی دانشگاه برابر ضوابط مربوطه .

 دریافت فهرست لوازم و تجهیزات فنی واداری مورد نیاز واحدها وتنظیم برنامه خرید فردی و گروهی با هماهنگی.

 استفاده از سامانه ها جهت خرید، مناقصه ، مزایده .

 اقدام نسبت به توزیع کالاها و اموال خریداری شده موجود در انباربراساس خریدهای صورت گرفته دانشکده 

 انجام انبارگردانی پایان سال و ارائه گزارش های مربوط به نتایج حاصله

 انجام کلیه امور تشریفات خریدها اعم ازخریدهای داخلی و خارجی.

 انجام اقدامات لازم درجهت تامین کالاهای مصرفی و اموال مورد نیاز دانشکده براساس بودجه مصوب و مجوزهای صادره و آیین نامه ها و مقررات مربوط به معاملات.