مسئول دفتر حوزه ریاست دانشکده دامپزشکی

 

 

احسان شهبازی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته: زبان و ادبیات فارسی

تلفکس: 08338320041

ایمیل: e.shahbazi5@razi.ac.ir

شرح وظایف

 

 دریافت برنامه امور محوله  از ریاست دانشکده.

  نظارت و پی گیری امور دانشکده در تعامل با سازمان مرکزی.

 هماهنگی و تنطیم ساعات ملاقات کارکنان و اعضای هیأت علمی با رئیس دانشکده.

 هماهنگی تماس های  تلفنی با رئیس دانشکده و سایر همکاران.

 راهنمایی و پاسخگویی به مراجعین .

 اطلاع رسانی به اعضای شرکت کننده در جلساتی که در حوزه ریاست برگزار می گردد.

  تهیه پیش نویس نامه های اداری رئیس دانشکده و معاونین برحسب ضرورت.

  انجام امور مربوط به  روابط عمومی دانشکده.

 انجام دیگر کارهای محوله برابر دستور رئیس دانشکده.