دکتری عمومی دامپزشکی(DVM)

برنامه هفتگی دکتری عمومی (علوم پایه)

برنامه امتحانی (علوم پایه)

 برنامه هفتگی دروس دوره دکتری رشته دامپزشکی نیم سال  اول ۱۴03-۱۴۰2(علوم پایه)

ردیف عنوان فرم
1    برنامه هفتگی ترم 1 دکتری عمومی رشته دامپزشکی
2    برنامه هفتگی ترم3 دکتری عمومی رشته دامپزشکی
3    برنامه هفتگی ترم 5 دکتری عمومی رشته دامپزشکی
4   برنامه هفتگی ترم 7دکتری عمومی رشته دامپزشکی

برنامه امتحانات دکتری عمومی علوم پایه  نیم سال اول ۱۴۰3-۱۴۰2

ردیف عنوان فرم
1 دکتری عمومی علوم پایه  دامپزشکی