دکتری عمومی دامپزشکی(DVM)

برنامه هفتگی دکتری عمومی (علوم پایه)

برنامه امتحانی (علوم پایه)

 برنامه هفتگی دروس دوره دکتری رشته دامپزشکی نیم سال  دوم ۱۴02-۱۴۰1(علوم پایه)

ردیف عنوان فرم
1    برنامه هفتگی ترم 2دکتری عمومی رشته دامپزشکی
2    برنامه هفتگی ترم 4دکتری عمومی رشته دامپزشکی
3    برنامه هفتگی ترم 6 دکتری عمومی رشته دامپزشکی

برنامه امتحانات دکتری عمومی علوم پایه  نیم سال دوم ۱۴۰2-۱۴۰1

ردیف عنوان فرم
1 دکتری عمومی علوم پایه  دامپزشکی